Beleidsplan 2015

Stichting Jeugd Sint Pancras

Benedenweg 169
1834 AN Sint Pancras
bouwdorp@live.nl

Voorzitter
M. W. J. Van der Molen
Benedenweg 169
1834AN Sint Pancras

Secretaris/Penningmeester
R. M. Olie
Benedenweg 169A
1834AN Sint Pancras

Bestuurslid
K. Buijs
Dompvloetlaan 29
1851 NM Heiloo

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

 • Statutaire doelstelling
 • De stichting heeft ten doel:
  • Het organiseren van één of meer activiteiten gericht op de jeugd en jongeren in Sint Pancras en omgeving.
  • Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk
 • Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Hierbij moet de nieuwe bestemming voor het saldo in ieder geval een ANBI zijn.

Missie

Stichting Jeugd Sint Pancras streeft ernaar om de jeugd binnen de regio te stimuleren tot actieve participatie binnen de maatschappij.

Werkzaamheden van de instelling

De stichting stimuleert jongeren om zich actief bezig te houden met het organiseren van activiteiten voor de samenleving. De hoofdwerkzaamheden van de stichting zijn onder meer: het bereiken en bijeen brengen van jongeren, het (financieel) mogelijk maken van het organiseren van activiteiten en het aansturen op ontwikkeling van individu, groep en organisatie. Daarnaast biedt de stichting een zekere professionele zekerheid voor vrijwilligers en deelnemers, zoals verzekeringen, waardoor de aansprakelijkheid opgevangen wordt door de stichting.

Beleid

Toekomstige projecten door de instelling

Momenteel richt de stichting zich op Bouwdorp 2015 in de toekomst wil de stichting het aantal activiteiten uitbreiden.

Werving van gelden

Gelden worden verkregen door:

 • Hetgeen de stichting bij wijze van subsidie, erfstelling, legaat of schenking of op enige andere wijze verkrijgt.
 • De inkomsten uit het vermogen van de stichting
 • Inkomsten uit opbrengsten van de activiteiten.

De wijze waarop de instelling gelden werft

Momenteel worden gelden verkregen door de verkoop van deelnamebewijzen van de activiteiten. De stichting streeft naar een zo snel mogelijke realisatie van directe financiële sponsoring door bedrijven.

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting

Stichting Jeugd Sint Pancras is verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Jeugd Sint Pancras zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald!

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Van de totale uitgaven wordt 17% besteed aan beheerskosten. Deze kosten komen vooral voort uit bankkosten, onkostenvergoedingen en reclamekosten.

Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan om te kunnen gebruiken bij toekomstige projecten zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt.

De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL 48 RABO 15 10 58 164 t.n.v. Stichting Jeugd Sint Pancras.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening en de balans over het betreffende boekjaar.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Als het bestuur besluit om Stichting Jeugd Sint Pancras op te heffen. Zij is dan verplicht het overgebleven saldo te doneren aan een ander ANBI te doneren. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Jeugd Sint Pancras bestaat uit:

Naam Titiel/funcite
Maarten van der Molen Voorzitter
Robert Olie Penningmeester en secretaris
Kim Buijs Bestuurslid

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.

Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: stimuleren en begeleiden van vrijwilligers, contact met sponsoren onderhouden, overleg met gemeente voeren, PR en communicatie (bekendheid) onderhouden. Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en communicatie aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer en overleg over de besteding van het geld.